Vad innebär årsredovisning för företag?

När det är dags att skapa en årsredovisning för ditt företag så innebär detta att du ska göra en sammanställning av ekonomiska resultat, ställning och kassaflöde under det föregående året. En årsredovisning inkluderar vanligtvis:

  • Resultaträkning

  • Balansräkning

  • Kassaflödesanalys

  • Noteringsdel

Det kan vara smart att använda dig av en redovisningskonsult som kan hjälpa dig. En sådan kan du hitta på https://www.dleredovisning.se/. Alla företag i Sverige är lagstadgade att upprätta en årsredovisning, men det finns vissa undantag för mindre företag.

Årsredovisningens olika delar

En årsredovisning omfattar olika delar, där resultaträkningen avslöjar intäkter, kostnader och resultat under året. Balansräkningen ger en bild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut. Kassaflödesanalysen visar rörelsen av pengar inom företaget under året, medan noteringsdelen erbjuder detaljerad information om företagets verksamhet och ekonomi.

Det är viktigt att notera att en årsredovisning måste granskas av en revisor. Syftet med revisionen är att säkerställa att årsredovisningen är rättvis och att företaget har efterlevt redovisningsreglerna. En fullständig årsredovisning måste lämnas in inom 4 månader från räkenskapsårets slut.

Att få till detta själv är inte alltid det enklaste, utan det kan vara smart att anlita ett bra redovisningsföretag!

Anlita bra hjälp med ekonomin

Oavsett om du behöver hjälp med bokslut och årsredovisning eller annat som bokföring, löner eller rådgivning så kan DLE Redovisning hjälpa dig med det. DLE Redovisning är passionerade när det handlar om redovisning och företagsrådgivning. De omfamnar en digital arbetsmetod med effektiva och automatiserade processer samtidigt som de lägger stor vikt vid den personliga relationen och din roll som individ bakom företaget!

Dessa experter kan bistå dig med att sammanställa ditt bokslut, hantera eventuella bokslutstransaktioner och genomföra nödvändiga justeringar. De tar även hand om placeringen av eventuell vinst samt fastställandet av utdelning till bolagets ägare. Vid behov av skatterådgivning i samband med ditt bokslut står de också till ditt förfogande. Låt dem ta hand om dina redovisningsbehov så att du kan fokusera på att nå dina mål.